Symposium HW Landschap

Wanneer

24 november 2023    
13:00 - 17:00

Reserveringen

Reserveren gesloten

Waar

Nationaal Landschaps-centrum
Veerweg 1C, Numansdorp, 3281 LX

Evenement type

Nieuw HW In Verbinding is uitgenodigd om deel te nemen aan het symposium van HW landschap. Er zijn 3 plekken beschikbaar.
Wil je als NHW-er deelnemen, reserveer dan je plekje op deze pagina (scroll naar beneden)

Info over het symposium:

Vereniging Hoekschewaards Landschap zet zich dit jaar inmiddels 50 jaar in voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap dat Marsman beschreef. Dat vieren wij dit jaar met allerlei activiteiten tijdens ons jubileumjaar. Van een kleine actiegroep in de Hoeksche Waard is de club inmiddels uitgegroeid tot een vereniging van 1700 leden.

Zoals elders in ons land het geval is staat het landschap ook in onze polders onder druk van schaalvergroting, verschraling, verdroging, bebouwing en recreatie, ondanks de status van Nationaal Landschap tussen de ‘breede rivieren’. Ons jubileumjaar willen we afsluiten met een symposium op vrijdag 24 november 2023 over de groene mogelijkheden voor ontwikkeling van de Hoeksche Waard en waarin we vooruitkijken naar de komende 50 jaar.

Deze middag inspireren we jullie graag met de volgende sprekers:

1.      In 2020 stelde een team wetenschappers van de Wageningen Universiteit (WUR) een visie op over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in 2120. Dr. Ir. Michael van Buuren (WUR) vertaalt op het symposium de visie “Een natuurlijker toekomst voor Nederland in 2120” voor de Hoeksche Waard in 2073. Hoe zien de Hoeksche Waard en omgeving er mogelijk uit als we rekening houden met de uitgangspunten van de bovengenoemde visie: Bodem en water zijn sturend, natuurinclusief en circulair handelen, meebewegen met natuurlijke processen. Wat zullen de gevolgen zijn voor natuur, landschap, landbouw, waterveiligheid en zoetwaterhuishouding?

2.      Emeritus Prof. Dr. Ir. Han Meyer (TU Delft) zal zich meer richten op de planologisch/ruimtelijke kant van de inrichting en het landgebruik in de Hoeksche Waard in 2073. Na een korte terugblik op eerdere plannen en visies voor de Hoeksche Waard zoals het plan Rotterdam 2000+ en de opbrengsten van AIR Southbound schetst hij hoe de Hoeksche Waard zich zou kunnen ontwikkelen, daarbij rekening houdend met trends en visies die zich nu aandienen. Welke scenario`s zijn denkbaar? Sterke dynamiek onder invloed van de regio`s Rotterdam en Antwerpen met als gevolg urbanisatie of een rustige ontwikkeling met behoud van het eilandkarakter met verdere uitbouw van landschap, landbouw, natuur, recreatie als onderdeel van de Groenblauwe Delta?

3.      Dhr. Jaap Dirkmaat (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) gaat in op de natuurlijke en landschappelijke waarden van de Hoeksche Waard, een cultuurlandschap bij uitstek. Wat treffen we aan in de Hoeksche Waard in 2073? Zullen hagen voor een deel het beeld bepalen? Wat zijn de ecologische voordelen daarvan?  In welke mate zijn landschapselementen als natte en droge graslanden, brede moerasoevers, grienden en moerasbosjes behouden of in ere hersteld? Wat is de relatie tussen natuur en landschap en de landbouw in 2073? Kan het Deltaplan voor het landschap in 2073 als uitgevoerd beschouwd worden?

Het symposium wordt voorgezeten door de trotse Hoeksche Waarder Gert van ’t Hof, u wellicht beter bekend als Studio Sport-presentator.

Het symposium zal plaatsvinden op vrijdag 24 november 2023 in het Nationaal Landschaps-centrum (NLC) te Numansdorp, van 13.00 uur tot ongeveer 17.00 uur, inclusief borrel- en netwerkdeel. Tevens is het mogelijk u aan te melden voor de lunch vanaf 12:00 uur, welke ook gelegenheid biedt om elkaar te spreken.

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.